Krimp en leefbaarheid

De provincie Fryslân heeft te maken met veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Er komen meer ouderen, minder jongeren en daarnaast krimpt de bevolking. Deze veranderingen kunnen we niet keren en hebben effect op de leefbaarheid in delen van Fryslân. Het inwonertal daalt tot 637.500 in 2030 en 619.000 in 2040. De urgentie om krimpmaatregelen te nemen wordt hiermee bevestigd.

Beleid

We willen Fryslân vitaal en leefbaar houden. In de beleidsbrief Krimp en Leefbaarheid beschrijven we dat wij een rol zien voor onszelf in de samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. De komende periode zal de provincie als partner vooral faciliteren en stimuleren op het gebied van:

  • goede spreiding en bereikbaarheid van (zorg)voorzieningen;
  • digitalisering, de uitrol van breedband;
  • onderzoeken van een transitiefonds voor een woningbestand en maatschappelijk vastgoed passend bij de veranderende bevolkingsopbouw;
  • verbinden van agenda’s van stad en platteland;
  • speciale aandacht voor het groeiend aantal ouderen.

Bij het maken van (beleids)keuzes wordt rekening gehouden met krimp en leefbaarheid door:

  • bij beleid en plannen rekening te houden met de demografische transitie;
  • bij financiële ondersteuning van projecten de toekomstbestendigheid na te gaan (ruimtelijk en o.g.v. exploitatie);
  • het maken van scherpe keuzes waar iets wel, maar wellicht ook niet kan (voorzieningenspreiding).

De vertaalslag van de beleidsbrief geeft een meer concrete uitwerking van de brief. Dit is ook de eerste aanzet voor het uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma wordt in de loop van 2017 vastgesteld in GS, hierin worden de  concrete actiepunten nader beschreven en zullen ze in tijd en geld uiteen worden gezet.

Contact

Volg Fan Mear nei Better op twitter! 

Heeft u vragen over krimp en leefbaarheid? Neem dan contact op met Willy van Asperen: w.vanasperen@fryslan.frl

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.