Interbestuurlijk toezicht

Het interbestuurlijk toezicht (IBT) is de wettelijke toezichtstaak die een provincie heeft op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Vanaf 2012 is de ‘Wet revitalisering generiek toezicht’ hierop van toepassing. Met deze wet is het toezicht door de provincie op lokale overheden sterk vereenvoudigd. Dit is gedaan om het toezicht soberder, transparanter en efficiënter te maken.

In onderstaande animatiefilm wordt kort uitgelegd wat het Friese IBT inhoudt.

De provincie richt zich als toezichthouder op de meest risicovolle thema’s binnen de volgende domeinen:

  • Archief en informatiebeheer
  • Huisvesting verblijfsgerechtigden
  • Monumentenzorg
  • Omgevingsrecht
  • Ruimtelijke ordening

Ook houdt de provincie toezicht op de financiële positie van gemeenten. Daar waar mogelijk laten we deze twee soorten toezicht samen optrekken. 

De aanpak van de provincie Fryslân

Het toezicht gebeurt op basis van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid van de Friese gemeenten, het Wetterskip en de gemeenschappelijke regelingen. Als basis van het interbestuurlijk toezicht is een goede horizontale verantwoording (controle door gemeenteraad bij gemeenten) onmisbaar. De provincie is proactief bij het aangeven wat er van gemeenten en het Wetterskip en de gemeenschappelijke regelingen wordt verwacht. We werken vanuit een integrale benadering en maken afspraken over de informatiestromen. Hierdoor wordt de bestuurlijke drukte verminderd en neemt de informatielast voor de betrokken partijen af. Voor 15 juli leveren gemeenten en het Wetterskip informatie over IBT-taken aan bij de provincie. Aan de hand van het stoplichtmodel wordt er een beoordeling gegeven.

Ingrijpen gebeurt alleen als wettelijk vastgelegde taken niet of niet juist worden uitgevoerd. Ook als besluiten in strijd zijn met het algemeen belang of het recht. In deze gevallen kan de provincie gebruik maken van de volgende instrumenten:

  • Indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing; bij taakverwaarlozing kan de provincie de taak overnemen.
  • Schorsing en vernietiging; als er besluiten worden genomen die in strijd zijn met het recht of het algemeen belang, dan kan het besluit worden voorgedragen voor schorsing of vernietiging.

Klacht en bezwaren

Heeft u een klacht of melding over hoe een gemeente of het Wetterskip haar taken uitvoert? Dan kunt u dit melden bij de provincie via meldingibt@fryslan.frl.

Relevante links

Pagina opties