Hoe staat het met de Omgevingsvisie Fryslân?

In wat voor Fryslân wil jij in 2030 leven?

Klimaatbestendig inrichten, de omslag naar duurzame energie, het versterken van biodiversiteit en behoud van leefbaarheid in Fryslân: grote opgaven die veel ruimte vragen en waarvoor nu alles op alles moet worden gezet om in Fryslân met elkaar oplossingen te vinden. In de Ontwerp-Omgevingsvisie ‘De romte diele’ staat hoe de provincie Fryslân dit wil aanpakken.

Ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage

In een uitgebreide dialoog met de samenleving is met allerlei mensen en organisaties gesproken over de Friese leefomgeving. De Ontwerp-Omgevingsvisie is nu klaar en ligt ter inzage van 4 november 2019 tot en met 16 december 2019. Iedereen kan hier op reageren door het indienen van een zienswijze bij Gedeputeerde Staten van Fryslân.

Stukken inzien

De Ontwerp-Omgevingsvisie is vanaf 4 november 2019 tot en met 16 december 2019 digitaal in te zien op ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.9921.omgevingsvisie-ON01. In dezelfde periode zijn de stukken op papier te bekijken op het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Hoe reageren?

Reageren kan zowel schriftelijk als mondeling tot en met 16 december 2019. Schriftelijke zienswijzen graag sturen aan: Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Of stuur een mail naar omgevingsvisie@fryslan.frl. Een mondelinge zienswijze indienen kan door te bellen met het Klantcontactcentrum van de provincie Fryslân (058 - 292 59 25).

Speelse letters Fryslân met poppetjes eromheen

Fotobijschrift: Logo omgevingsvisie Fryslân

Pagina opties