Hoe staat het met de Omgevingsvisie Fryslân?

In wat voor Fryslân wil jij in 2030 leven?

De Omgevingsvisie Fryslân schetst een toekomstbeeld van onze leefomgeving. Alle onderwerpen uit de fysieke leefomgeving, zoals als water, natuur, landschap en infrastructuur worden met elkaar verbonden. De visie sluit aan bij de doelen van de Omgevingswet: minder regels, ruimte voor maatwerk en initiatieven, meer samenhang in beleid.

Proces

In een uitgebreide dialoog met de samenleving is met allerlei mensen en organisaties gesproken over de Friese leefomgeving en zijn gezamenlijke bouwstenen ontwikkeld.

Nadat Provinciale Staten in september 2018 het Koersdocument Omgevingsvisie Fryslân bespraken, is nu de Ontwerp-Omgevingsvisie klaar. Voor een aantal grote vraagstukken moeten we in Fryslân samen oplossingen vinden. Zoals klimaatbestendig inrichten, de omslag naar duurzame energie, versterken van biodiversiteit en behoud van leefbaarheid in Fryslân.

In de Ontwerp-Omgevingsvisie De romte diele staat hoe de provincie Fryslân dit wil aanpakken. Lees hier de publiekssamenvatting en de andere stukken.

Uitvoering

De provincie wil ook in de verdere uitvoering met andere partijen aan de slag en samen programma’s en  plannen voor Fryslân realiseren. In de aanloop naar de  besluitvorming in Provinciale Staten (na de verkiezingen) bekijkt de provincie met gemeenten en andere partners alvast welke aanpak en samenwerking mogelijk is voor de verschillende vraagstukken.

Speelse letters Fryslân

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.