Koningsdiep

Het projectgebied van gebiedsontwikkeling Koningsdiep ligt rondom de beek Koningsdiep. Deze beek is in de omgeving ook wel bekend als Keningsdjip, Boarn of Alddjip. In de jaren zestig is het gebied rondom het Alddjip geoptimaliseerd voor agrarisch gebruik waardoor ook de loop van de beek veranderde.

Hemrikkerscharren Oost – Heidehuizen: derde uitvoeringsmodule

Om nog meer ruimte voor natuur te creëren rond het Alddjip is er voor 37 hectare natuurgrond een inrich­tingsplan gemaakt: de derde uitvoeringsmodule. Dit gebeurde in overleg met particuliere grondeigenaren en Staatsbosbeheer. De gronden liggen ten oosten van de Hemrikkerscharren vlakbij de Poasbrug en Heidehuizen.

Het inrichtingsplan voor de derde module gaat begin 2018 naar Gedeputeerde Staten van Fryslân. Na goed­keuring van het plan starten we met de voorbereiding voor het bestek en de vergunningen. De uitvoering staat voor 2019 gepland. Wilt u weten wat er allemaal gaat gebeuren in dit gebied? Dan kunt u via de kaart op de pagina www.fryslan.frl/gebiedsontwikkeling de informatiekrant november 2017 downloaden. Ook vindt u hier alle rapporten en plannen voor de derde uitvoeringsmodule.

Raamplan Landinrichting Koningsdiep

In 2015 is er een gebiedsvisie opgesteld voor het gebied rondom het Alddjip. In het Raamplan Landinrichting Koningsdiep is dit uitgewerkt tot een plan waar doelstellingen, maatregelen, een globaal eindbeeld, de wijze van grondverwerving en een begroting staan beschreven. De twee grootste opgaven in dit plan zijn de realisatie van 500 hectare Natuurnetwerk Nederland (voorheen bekend als Ecologische Hoofdstructuur) en het beekdalherstel van het Alddjip.

Aangrenzende projecten

In het projectgebied van gebiedsontwikkeling Koningsdiep liggen de Bakkeveense Duinen, Wijnjeterper Schar en Van Oordt’s Mersken. Deze gebieden zijn onderdeel van een netwerk van Europese topnatuur: Natura2000. Daarnaast is er een overlap tussen de gebiedsontwikkelingsprojecten Koningsdiep en De Dulf-Mersken. Dit is te zien op bovenstaande afbeelding.

Uitvoeringsmodule één klaar

De eerste uitvoeringsmodule werd afgerond met het opleveren van natuurgebied De Poasen in 2015. De boven- en benedenloop van het Alddjip is met de inrichting van de Poasen weer verbonden. Bij de A7 kwam een onderdoorgang waardoor het Alddjip nu doorstroomt tot in het gebied De Dulf.

Stroming en overloopgebied

Het verbinden van de boven- en benedenloop van het Alddjip zorgt voor een lichte stroming in natuurgebied De Poasen. Waterplanten en dieren als de riviergrondel en ijsvogel profiteren hiervan. Stuwen vormden eerder barrières voor vissen, maar door de aangebrachte vistrappen kunnen ze het peilverschil nu in stapjes overbruggen. Daarnaast is er een moeras aangelegd om ervoor te zorgen dat het natuurgebied De Poasen bij hevige regenval het water kan bergen om wateroverlast benedenstrooms te verminderen. Naast waterberging dient dit moeras ook als leefgebied voor dieren als de ringslang, weidebeekjuffer en de kleine modderkruiper.


Vistrap bij de Sweachwei.

Tweede uitvoeringsmodule

Tijdens de tweede uitvoeringsmodule worden de gebieden Oude Bosch, Slotpleats en Hemrikkerscharren Zuid ingericht. In het najaar van 2017 starten de eerste werkzaamheden in de Hemrikkerscharren, rondom het Hemrikerpaed. Onder andere de hermeandering van het Alddjip en het herstel van het natuurlijke watersysteem staan in dit gebied centraal. Daarbij worden de natuurlijke graslanden als vochtige hooilanden ingericht en komt er een uitzichtpunt vlakbij het fietspad Hemrikerpaed.

De inrichting van Oude Bosch en Slotpleats volgt in 2018. In de folder met inrichtingsschetsen kunt u zien welke maatregelen we in de drie gebieden treffen.

Meer informatie

De provincie Fryslân stelde de gebiedscommissie Koningsdiep aan. De commissie adviseert over de inrichting van het gebied en de uitvoering. In de commissie zitten vertegenwoordigers uit de omgeving op het gebied van natuur, landbouw, water en recreatie.

Contact

Heeft u vragen over gebiedsontwikkeling Koningsdiep? Dan kunt u ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 058 - 292 5925 of een mail sturen. U kunt ook direct contact opnemen met één van de gebiedscommissieleden:

Tineke Jagersma (voorzitter): 0516-541961
Dennis Benedictus (natuur/milieu): 06-12892087
Agaath Arends (natuur/milieu): 0516-541272
Tjalling Nijboer (landbouw): 0516-471719
Kees-Jan Dijk (landbouw): 06-29324319
Jan Willem Russchen (recreatie): 0516-541255

Yep Zeistra (provincie Fryslân, projectleider/secretaris): 058-2925451
Koos Koops (Wetterskip Fryslân, adviseur): 058-2922801
Marieke Tiekink (gemeente Opsterland, adviseur): 0513-481569

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.