Koningsdiep

Het projectgebied van gebiedsinrichting Koningsdiep ligt rondom de beek Koningsdiep. Deze beek is in de omgeving ook wel bekend als Keningsdjip, Boarn of Alddjip. In de jaren zestig is de loop van de beek aangepast en het gebied rondom het Alddjip geoptimaliseerd voor agrarisch gebruik.

In dit project krijgt het water in het Alddjip en in de omliggende natuurgebieden weer meer de ruimte. Zo werken we aan biodiversiteit en maken we het beekdal klimaatbestendiger.

Op dit moment werken wij aan:

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief!

Raamplan Landinrichting Koningsdiep

In 2004 is er een gebiedsvisie opgesteld voor het gebied rondom het Alddjip. In het Raamplan Landinrichting Koningsdiep is dit in 2007 uitgewerkt tot een plan waarin doelstellingen, maatregelen, een globaal eindbeeld, de wijze van grondverwerving en een begroting staan. De twee grootste opgaven in dit plan zijn de realisatie van 500 hectare natuur voor Natuurnetwerk Nederland (voorheen bekend als Ecologische Hoofdstructuur) en het beekdalherstel van het Alddjip.

Projectkaart: voortgang gebiedsinrichting Koningsdiep (klik op de kaart om te vergroten of download deze onderaan de pagina)

Aangrenzende projecten

In het projectgebied van gebiedsontwikkeling Koningsdiep liggen de Bakkeveense Duinen, Wijnjeterper Schar en Van Oordt’s Mersken. Deze gebieden zijn onderdeel van een netwerk van Europese topnatuur: Natura2000. Daarnaast is er een overlap tussen de gebiedsinrichtingsprojecten Koningsdiep en Dulf-Mersken. Dit is te zien op bovenstaande kaart.

Natuurgebied De Poasen klaar

In 2015 leverden we natuurgebied De Poasen op en daarmee was ook het eerste onderdeel uit het Raamplan klaar (de eerste uitvoeringsmodule). De boven- en middenloop van het Alddjip is met de inrichting van De Poasen weer met de benedenloop van het Alddjip verbonden. Dit zorgt voor een lichte stroming in het natuurgebied. Waterplanten en dieren als de riviergrondel en ijsvogel profiteren hiervan.

Stuwen vormden eerder barrières voor vissen, maar door de nieuwe vistrappen in het gebied kunnen ze peilverschillen nu in stapjes overbruggen. Ook kan het natuurgebied De Poasen bij hevige regenval het water uit het aangrenzende landbouwgebied bergen, om zo wateroverlast benedenstrooms te verminderen. De Poasen is een fijn leefgebied voor de ringslang, de weidebeekjuffer en de kleine modderkruiper.


Stuw en vistrap bij de Sweachwei.

Aan de slag in Oude Bosch, Slotpleats en Hemrikkerscharren-Zuid

Tijdens de tweede uitvoeringsmodule richten we de gebieden Oude Bosch, Slotpleats en Hemrikkerscharren-Zuid in. Het inrichtingswerk in Hemrikkerscharren-Zuid is in 2018 uitgevoerd en klaar. De meest opvallende verandering daar is de nieuwe meander (beekkronkel) aan de westkant van het Hemrikkerpaed. Verder zijn sloten in het nieuwe natuurgebied ondieper gemaakt en waar mogelijk gedempt. Het herstel van het natuurlijke watersysteem staat in dit gebied centraal.

Om van het nieuwe landschap te kunnen genieten komt er een speciale uitkijktoren in het gebied. Kinderen van basisschool De Bôge uit Hemrik leverden ideeën aan voor de uitkijktoren. In het voorjaar van 2019 maken leerlingen van ROC Friese Poort uit Drachten de toren. Het is een uitkijktoren - compleet met klimnet en glijbaan - en komt ten oosten van het Hemrikkerpaed langs de rand van het beekdal te staan.

De inrichting van de natuurgronden in Oude Bosch en vlakbij de Slotpleats start in 2019. In de folder met inrichtingsschetsen kunt u zien welke maatregelen we in deze twee gebieden treffen.

Voorbereiding derde uitvoeringsmodule: Hemrikkerscharren en Heidehuizen

In dit planonderdeel ligt voor 37 hectare natuurgrond rondom het Alddjip een inrich­tingsplan klaar. Deze in te richten gronden liggen ten oosten van de Hemrikkerscharren vlakbij de Poasbrug en Heidehuizen. Het plan maakten we in nauwe samenwerking met drie particuliere grondeigenaren en Staatsbosbeheer.

We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen voor de inrichting, zoals het maken van het bestek en het aanvragen van de vergunningen. De planning is dat de uitvoering start in het najaar van 2019. Wilt u meer weten over wat er in dit gebied gaat gebeuren? Dan kunt u via de kaart op de pagina www.fryslan.frl/gebiedsontwikkeling de informatiekrant van november 2017 downloaden. Ook vindt u hier alle rapporten en plannen voor de derde uitvoeringsmodule.

Planproces midden- en bovenloop Alddjip

Rondom de midden- en bovenloop van het Alddjip ligt een opgave voor het inrichten van zo’n 350 hectare natuurgebied, waarbij het water in de beek meer de ruimte krijgt (de oranje kleur op het kaartje bovenaan deze pagina – in voorbereiding). Door het water in de bovenloop van het Alddjip langer vast te houden, vermindert de piekafvoer benedenstrooms. Ook het deels verlagen van het maaiveld rondom de middenloop van het Alddjip draagt hieraan bij. Verder leggen we rondom de huidige stuwen vispassages aan. Al deze maatregelen zijn goed voor de biodiversiteit en maken het beekdal klimaatbestendiger.

Om de effecten van de inrichtingsmaatregelen straks goed te kunnen volgen, plaatsen we binnenkort peilbuizen verspreid over het plangebied . Zo kunnen we de meetresultaten voor en na de inrichtingsmaatregelen vergelijken en zo het effect van de maatregelen bepalen.

We onderzoeken nog hoe de inrichtingsmaatregelen er in detail uit gaan zien. De komende twee jaar gebruiken we om de inrichtingsmaatregelen uit te werken en met betreffende partijen en grondeigenaren af te stemmen.

Meer informatie

In opdracht van de provincie Fryslân adviseert de gebiedscommissie Koningsdiep over de inrichting van het gebied en de uitvoering. In de commissie zitten vertegenwoordigers uit de omgeving op het gebied van landbouw, natuur, water en recreatie.

Contact

Heeft u vragen over gebiedsontwikkeling Koningsdiep? Dan kunt u het Klant Contact Centrum telefonisch bereiken op telefoonnummer 058 - 292 5925, of een mail sturen naar provincie@fryslan.frl. U kunt ook direct contact opnemen met één van de gebiedscommissieleden:

  • Tineke Jagersma (voorzitter): 0516-541961
  • Dennis Benedictus (natuur/milieu): 06-12892087
  • Agaath Arends (natuur/milieu): 0516-541272
  • Tjalling Nijboer (landbouw): 0516-471719
  • Kees-Jan Dijk (landbouw): 06-29324319
  • Jan Willem Russchen (recreatie): 0516-541255
  • Yep Zeinstra (provincie Fryslân, projectleider/secretaris): 058-2925451
  • Koos Koops (Wetterskip Fryslân, adviseur): 058-2922801
  • Marieke Tiekink (gemeente Opsterland, adviseur): 0513-481569

Pagina opties