Koningsdiep

Het projectgebied van gebiedsinrichting Koningsdiep ligt rondom de beek Koningsdiep. Deze beek is in de omgeving ook wel bekend als Keningsdjip, Boarn of Alddjip. In de jaren zestig is de loop van de beek aangepast en het gebied rondom het Alddjip geoptimaliseerd voor agrarisch gebruik.

In dit project krijgt het water in het Alddjip en in de omliggende natuurgebieden weer meer de ruimte. Zo werken we aan biodiversiteit en maken we het beekdal klimaatbestendiger.

Eerste stap boven- en middenloop

Rond de boven- en middenloop van de beek Alddjip (Koningsdiep) komt 350 hectare nieuwe natuur voor Natuurnetwerk Nederland. De provincie Fryslân start samen met partners in het gebied de voorbereiding voor het maken van een inrichtingsplan. Door de grote omvang en de locatie van het project is er een milieueffectrapportage nodig, waarbij de eerste stap het maken van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is. Hierin staan de doelen voor het beekdalherstel, de bandbreedte waarbinnen inrichtingsvoorstellen moeten blijven en de wetten en regels waar het project aan moet voldoen.

Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft de NRD van 15 februari t/m 28 maart ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kon u uw zienswijze indienen. Alle ontvangen zienswijzen verwerken we in een reactienota. De mer-commissie en de gebiedscommissie brengen hierop hun advies uit. Vervolgens wordt de NRD met reactienota ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten voorgelegd.

U kunt hier de Notitie Reikwijdte en Detailniveau downloaden.

Heeft u vragen naar aanleiding van de NRD? Dan kunt u contact opnemen met het KCC van de provincie Fryslân via provincie@fryslan.frl of 058 - 292 59 25.

Op dit moment werken wij aan:

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief!

Raamplan Landinrichting Koningsdiep

In 2004 is er een gebiedsvisie opgesteld voor het gebied rondom het Alddjip. In het Raamplan Landinrichting Koningsdiep is dit in 2007 uitgewerkt tot een plan waarin doelstellingen, maatregelen, een globaal eindbeeld, de wijze van grondverwerving en een begroting staan. De twee grootste opgaven in dit plan zijn de realisatie van 500 hectare natuur voor Natuurnetwerk Nederland (voorheen bekend als Ecologische Hoofdstructuur) en het beekdalherstel van het Alddjip.

Overzichtskaart Koningsdiep

Voortgang gebiedsinrichting Koningsdiep (klik op de kaart om te vergroten of download deze onderaan de pagina)

In het projectgebied van gebiedsontwikkeling Koningsdiep liggen de Bakkeveense Duinen, Wijnjeterper Schar en Van Oordt’s Mersken. Deze gebieden zijn onderdeel van een netwerk van Europese topnatuur: Natura2000. 

Tweede module afgerond

In de tweede uitvoeringsmodule zijn de gebieden Oude Bosch, Slotpleats en Hemrikkerscharren-Zuid ingericht. Het inrichtingswerk in Hemrikkerscharren-Zuid is in 2018 uitgevoerd en de inrichting van het perceel bij de Slotpleats en de maatregelen bij Oude Bosch waren in 2020 klaar.

Een vijver of poel aan de bosrand met riet op de voorgrond bij Oude Bosch

Poel bij Oude Bosch

Derde module afgerond

In dit planonderdeel is ongeveer 37 hectare natuurgrond rondom het Alddjip ingericht. Deze gronden liggen ten oosten van de Hemrikkerscharren vlakbij de Poasbrug en Heidehuizen. Het plan maakten we in nauwe samenwerking met drie particuliere grondeigenaren en Staatsbosbeheer. Op 1 oktober 2020 is tijdens de feestelijke afsluiting de inrichting van de percelen overgedragen aan de eigenaren.

Planproces midden- en bovenloop Alddjip

Rondom de midden- en bovenloop van het Alddjip ligt een opgave voor het inrichten van zo’n 350 hectare natuurgebied, waarbij het water in de beek meer de ruimte krijgt (de oranje kleur op het kaartje bovenaan deze pagina – in voorbereiding). Door het water in de bovenloop van het Alddjip langer vast te houden, vermindert de piekafvoer benedenstrooms. Ook het deels verlagen van het maaiveld rondom de middenloop van het Alddjip draagt hieraan bij. Verder leggen we rondom de huidige stuwen vispassages aan. Al deze maatregelen zijn goed voor de biodiversiteit en maken het beekdal klimaatbestendiger.

Voordat we met de inrichting van dit gebied starten, stellen we een Milieu Effect Rapportage (MER) en inrichtingsplan op. Tijdens dit MER-proces bekijken we de effecten van het voorlopige ontwerp en de verschillende opties voor de inrichting. Zo kunnen we de uiteindelijke keuze voor de inrichting op een goede manier onderbouwen en in een inrichtingsplan uitwerken.

Sinds september 2019 ligt er een meetnetwerk om grondwaterpeilen te meten in het beekdal. Het ligt tussen Bakkeveen en de Poasen. Met de meetgegevens kunnen we een goede nulmeting doen. Dat helpt bij het maken van inrichtingsplannen en zo kunnen we in de gaten houden wat de effecten van maatregelen zijn. 
Download hier het rapport over het meetnet.

Watermeetpunt in het beekdal van het Alddjip

Watermeetpunt in het beekdal van het Alddjip

Regio Deal Zuidoost Friesland

In juli 2020 is de Regio Deal Zuidoost Friesland gesloten waarbij rijk en regio gezamenlijk 30 miljoen euro in de regio investeren. Projecten die mede dankzij de Regio Deal tot stand komen geven een stevige impuls aan Zuidoost Friesland. Zo blijft Zuidoost Friesland een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten én te bezoeken, nu en in de toekomst.

In de gebiedsontwikkeling Koningsdiep wordt 500 ha nieuwe natuur (Natuurnetwerk Nederland) rondom de beek Alddjip (Koningsdiep) gerealiseerd waarbij het water van de beek meer ruimte wordt gegeven. Dit resulteert in meer biodiversiteit en een klimaatbestendig beekdal. De recreatieve routestructuur wordt verbeterd en er worden vormen van natuur inclusieve landbouw ontwikkeld.

Binnen de Regiodeal Zuidoost Friesland worden de volgende vier planonderdelen door het gebiedsontwikkelingsproject Koningsdiep de komende jaren uitgevoerd:

 1. Inrichting ca 17 hectare natuur nabij het Oude Bosch
  Nabij het Oude Bosch zijn enkele poelen, boomwallen en een wandelpad aangelegd. Daarnaast is plaatselijk naaldbos en bovengrond verwijderd om heidegroei te stimuleren. Deze werkzaamheden zijn in 2020 uitgevoerd.
 2. Aanleg faunapassage Bakkefeanster Feart
  Dankzij de faunapassage worden de toekomstige natuurgebieden in het beekdal aan weerszijden van de Bakkefeanster Feart met elkaar verbonden. Er komen zowel droge als natte passages, waar zoogdieren, amfibieën, reptielen en vissen baat bij hebben. De uitvoering is in 2022/2023.
 3. Verbetering recreatief fietspadennetwerk in en rondom beekdal
  Met het oog op beekdalherstel wordt het huidige fietspadennetwerk onder de loep genomen. Ook wordt gekeken of de huidige tracés van de fietspaden toekomstbestendig zijn. Uitvoering is in 2022/2023.
 4. Ontwikkeling proefpilot natuur inclusieve landbouw in beekdal
  Onderzocht wordt of in het beekdal mogelijkheden zijn voor een verdere invulling van natuur inclusieve landbouw door een zachtere overgang van en meer verwevenheid tussen natuur en landbouw te realiseren. Uitvoering: 2021/2023.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Regio Deal Zuidoost Friesland op www.regiodealzuidoostfriesland.nl

Gebiedscommissie

In opdracht van de provincie Fryslân adviseert de gebiedscommissie Koningsdiep over de inrichting van het gebied en de uitvoering. In de commissie zitten vertegenwoordigers uit de omgeving op het gebied van landbouw, natuur, water en recreatie.

Contact

Heeft u vragen over gebiedsontwikkeling Koningsdiep? Dan kunt u het Klant Contact Centrum telefonisch bereiken op telefoonnummer 058 - 292 5925, of een mail sturen naar provincie@fryslan.frl. U kunt ook direct contact opnemen met één van de gebiedscommissieleden:

 • Tineke Jagersma (voorzitter): 0516-541961
 • Dennis Benedictus (natuur/milieu): 06-12892087
 • Agaath Arends (natuur/milieu): 0516-541272
 • Tjalling Nijboer (landbouw): 0516-471719
 • Kees-Jan Dijk (landbouw): 06-29324319
 • Jan Willem Russchen (recreatie): 0516-541255
 • Yep Zeinstra (provincie Fryslân, projectleider/secretaris): 058-2925451
 • Koos Koops (Wetterskip Fryslân, adviseur): 058-2922801
 • Marieke Tiekink (gemeente Opsterland, adviseur): 0512-386222

Pagina opties