Gebiedsontwikkeling Twizelermieden

Het natuurgebied Twizelermieden is onderdeel van het zogenoemde Miedengebied en ligt ten zuiden van Bûtenpost. De Mieden staan vooral bekend om het kwelwater. Weidevogels voelen zich erg thuis in deze vochtige, open graslanden. Als we geen maatregelen nemen verdroogt het gebied. Belangrijke planten en weidevogelsoorten verdwijnen dan.

Inrichtingsplan om kwelstromen te herstellen

Het inrichtingsplan voor gebiedsontwikkeling Twizelermieden draait vooral om het herstellen van kwelstromen. Lage waterpeilen en het graven van sloten zorgden er onder andere voor dat kwel in het natuurgebied afnam. Kwel is diep grondwater dat naar de oppervlakte komt. Dit kwelwater is schoon en rijk aan mineralen. Het vormt de basis voor unieke natuur met zeldzame planten- en dierensoorten. Bijvoorbeeld de Spaanse Ruiter, Rietorchis en Dotterbloem.

Voor het concept-inrichtingsplan was er veel contact met de streek. Bijvoorbeeld 1 op 1 gesprekken. De reacties vanuit de omgeving zijn meegenomen in het definitieve inrichtingsplan die Gedeputeerde Staten op dinsdag 14 juni 2016 vaststelde. Het definitieve inrichtingsplan is het concept-inrichtingsplan samen met de reactienota, de EBO-kaart (eigendom, beheer en onderhoud) en de aangepaste maatregelenkaart. Er is 1 miljoen euro beschikbaar voor de natuurinrichting en recreatie in de Twizelermieden.

bloemen die groeien in kwelwater

Nieuwsbrief september 2017

Het werk in de Twizelermieden gaat van start! Na jaren van overleg en planvorming gaat aannemer HAZ Groen, Grond en Infra B.V. begin oktober aan het werk. Om de start van het werk te markeren vindt op zaterdag 7 oktober een startbijeenkomst plaats. Meer informatie over de huidige stand van zaken en de startbijeenkomst staan in de nieuwsbrief onderaan de pagina.

Onderzoeken

Om een inrichtingsplan op detailniveau te krijgen waren er onderzoeken nodig. Alle onderzoek zijn inmiddels uitgevoerd.

 • Hoogtemetingen voor het graven van sloten en de ophogingen langs de Alde Dyk
 • Veldinventarisaties: hierdoor weet de aannemer straks wat hij op iedere locatie moet doen
 • Sonderingen om te bepalen hoe de aannemer de fietsbrug over de Bûtenpostmerfeart moet funderen
 • Onderzoek naar bodemlagen in het gebied
 • Archeologisch onderzoek om te bepalen of de maatregelen geen archeologische waarden aantasten.
 • Ecologisch onderzoek om te kijken waar ‘kritische soorten’ leven. Bijvoorbeeld de heikikker of waterspitsmuis.
   


Vergunningen en ontheffingen

Naast onderzoeken zijn er ook verschillende vergunningen nodig voordat er een schop in de grond gaat. Welke zijn dat en wat is de huidige status?

 • Omgevingsvergunning: toegekend door gemeente Achtkarspelen
 • Watervergunning: toegekend door Wetterskip Fryslân
 • Ontheffing van de natuurbeschermingswet voor soorten: toegekend
 • Peilbesluitprocedure: Wetterskip Fryslân moet het peilbesluit nog vaststellen.
 • Bestemmingsplanwijziging voor 18 hectare tussen de Miedsleat en de Alde Dyk. De bestemming is nu natuur in plaats van agrarisch.

Aanbesteding en planning

In oktober start aannemer HAZ Groen, Grond en Infra B.V. met de werkzaamheden. Naar verwachting staat de eerste fase in het teken van het afgraven van gronden en het ophogen van de kaden langs de Âlde Dyk. Daarna vindt het herprofileren van de bestaande en het graven van nieuwe sloten plaats. De aannemer eindigt naar verwachting met het plaatsen van stuwen en de aanleg van het nieuwe fietspad en de fietsbrug over de Bûtenpostmerfeart. De planning is sterk afhankelijk van de uiteindelijke planning van de aannemer, de aanwezigheid van planten- en diersoorten en het weer.

Samenwerking en financiering

Samen met de gemeente Achtkarspelen, Wetterskip Fryslân en Staatsbosbeheer werkt de provincie Fryslân aan de inrichting van de Twizelermieden. De gemeente Achtkarspelen en Staatsbosbeheer betalen mee aan de inrichting. De gemeente betaalt 45.000 euro voor het fietstracé. Staatsbosbeheer betaalt in totaal 10.000 euro aan de inrichting en de provincie Fryslân betaalt 945.000 euro.

Meer informatie

Heeft u opmerkingen of vragen? Of wilt u graag meer weten over het project? Dan kunt u bellen of mailen naar het Klant Contact Centrum van de provincie Fryslân via 058 292 5925 of provincie@fryslan.frl. De klantadviseurs kunnen u doorverwijzen naar één van de projectleiders: Jan-Pieter Tjaden of Albert Visser.

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen? Dan kun u ze ook direct aan de aannemer stellen. De aannemer werkt vanuit de boerderij aan de Oude Dijk 11 in Buitenpost. Vanaf Buitenpost gezien kunt u het erf bereiken vanaf de tweede inrit langs het woonhuis. U kunt hier langskomen of telefonisch contact opnemen met Harmen Zielman via +31(0)523-769040.

Pagina opties