Gebiedsontwikkelingsprojecten

Sinds 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen bekend als de EHS. Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland. Het vormt de basis voor het nationale natuurbeleid.

Sommige gebieden die in het Natuurnetwerk Nederland liggen hebben nog een agrarische bestemming. Deze gebieden worden omgevormd voor de natuur. Dat gebeurt altijd in goed overleg met de boeren van wie het stuk grond is. Het is ook mogelijk dat zij de grond na de herinrichting naar natuur zelf beheren. Bestaande natuurgebieden worden in de gaten gehouden. Waar nodig worden er maatregelen getroffen om op die manier een goede leefomgeving te houden voor planten en beesten.

Waar zijn we momenteel bezig?

Onderstaande kaart laat in één oogopslag zien waar wij aan de slag zijn voor de natuur. Op sommige plekken staan de kranen in het veld. Op andere plekken zitten we nog in de planfase. Ecologen verkennen en adviseren dan over de juiste manier van inrichting.

Open grote kaart (met meer informatie)

Projectpagina’s

Enkele gebiedsontwikkelingsprojecten die op de kaart staan hebben een eigen webpagina.

  • Koningsdiep

    Het projectgebied van gebiedsinrichting Koningsdiep ligt rondom de beek Koningsdiep. Deze beek is in de omgeving ook wel bekend als Keningsdjip, Boarn of Alddjip. In de jaren zestig is de loop van de beek aangepast en het gebied rondom het Alddjip geoptimaliseerd voor agrarisch gebruik.

  • Swette De Burd

    Het herinrichtingsgebied Swette-De Burd ligt in het ‘Lege midden’ van Fryslân, ten oosten van de dorpen Grou en Akkrum. Het totale gebied is ongeveer 1800 hectare groot. In het herinrichtingsplan – dat Gedeputeerde Staten van Fryslân in 2000 vaststelde - staan doelen voor landbouw, natuur, landschap en recreatie. Het gebied is grofweg in te delen in het overwegend agrarische Swettegebied (ca. 1400 ha) en het eiland De Burd (ca. 400 ha), waar veel ruimte is voor natuur en recreatie.

  • Gebiedsontwikkeling Twizelermieden

    Het natuurgebied Twizelermieden is onderdeel van het zogenoemde Miedengebied en ligt ten zuiden van Bûtenpost. De Mieden staan vooral bekend om het kwelwater. Weidevogels voelen zich erg thuis in deze vochtige, open graslanden. Als we geen maatregelen nemen verdroogt het gebied. Belangrijke planten en weidevogelsoorten verdwijnen dan.

Pagina opties