Gebiedsontwikkelingsprojecten

Sinds 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen bekend als de EHS. Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland. Het vormt de basis voor het nationale natuurbeleid.

Sommige gebieden die in het Natuurnetwerk Nederland liggen hebben nog een agrarische bestemming. Deze gebieden worden omgevormd voor de natuur. Dat gebeurt altijd in goed overleg met de boeren van wie het stuk grond is. Het is ook mogelijk dat zij de grond na de herinrichting naar natuur zelf beheren. Bestaande natuurgebieden worden in de gaten gehouden. Waar nodig worden er maatregelen getroffen om op die manier een goede leefomgeving te houden voor planten en beesten.

Waar zijn we momenteel bezig?

Onderstaande kaart laat in één oogopslag zien waar wij aan de slag zijn voor de natuur. Op sommige plekken staan de kranen in het veld. Op andere plekken zitten we nog in de planfase. Ecologen verkennen en adviseren dan over de juiste manier van inrichting.

Open grote kaart (met meer informatie)

Kleine herbegrenzing NNN ter inzage

Gedeputeerde Staten (GS) leggen het ontwerpbesluit voor een kleinschalige herbegrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) ter inzage van 8 oktober tot 19 november.

Onderwerp

Ongeveer 13,5 hectare grond langs de Lits en de Burgumer Mar bij Eastermar krijgt een NNN-natuur status en sluit daarmee aan op bestaande natuurterreinen. Een even groot gebied aan landbouwgrond wordt ter compensatie geschrapt uit de NNN-natuur. Het gaat om terreinen bij Burgum, Eastermar en Heidehuzen. Na definitieve vaststelling door GS, wordt de herbegrenzing vastgelegd in de kaart Natuur, onderdeel van de Verordening Romte. De PCLG (Provinciale Commissie Landelijk Gebied, waarin alle belangenpartijen zitting hebben) heeft GS over dit voorstel tot herbegrenzing positief geadviseerd.

Ter inzage legging

De kleine herbegrenzing NNN ligt van 8 oktober tot 19 november ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze indienen bij GS: Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, onder vermelding van ‘ontwerpbesluit herbegrenzing NNN’. De kaart en motivering zijn op deze pagina te downloaden of op afspraak op het provinciehuis (Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden) in te zien. Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum via 058 - 292 59 25 of provincie@fryslan.frl.

Projectpagina’s

Enkele gebiedsontwikkelingsprojecten die op de kaart staan hebben een eigen webpagina.

  • Koningsdiep

    Het projectgebied van gebiedsinrichting Koningsdiep ligt rondom de beek Koningsdiep. Deze beek is in de omgeving ook wel bekend als Keningsdjip, Boarn of Alddjip. In de jaren zestig is de loop van de beek aangepast en het gebied rondom het Alddjip geoptimaliseerd voor agrarisch gebruik.

  • Swette De Burd

    Het herinrichtingsgebied Swette-De Burd ligt in het ‘Lege midden’ van Fryslân, ten oosten van de dorpen Grou en Akkrum. Het totale gebied is ongeveer 1800 hectare groot. In het herinrichtingsplan – dat Gedeputeerde Staten van Fryslân in 2000 vaststelde - staan doelen voor landbouw, natuur, landschap en recreatie. Het gebied is grofweg in te delen in het overwegend agrarische Swettegebied (ca. 1400 ha) en het eiland De Burd (ca. 400 ha), waar veel ruimte is voor natuur en recreatie.

  • Gebiedsontwikkeling Twizelermieden

    Het natuurgebied Twizelermieden is onderdeel van het zogenoemde Miedengebied en ligt ten zuiden van Bûtenpost. De Mieden staan vooral bekend om het kwelwater. Weidevogels voelen zich erg thuis in deze vochtige, open graslanden. Als we geen maatregelen nemen verdroogt het gebied. Belangrijke planten en weidevogelsoorten verdwijnen dan.

Pagina opties