De Hegewarren

De polder de Hegewarren is een veenpolder ten zuiden van het Nationaal park de Alde Feanen. De polder is omsloten door water, recreatie- en natuurgebieden. Door oxidatie van het veen daalt de bodem. Dit heeft verregaande consequenties voor het waterbeheer van de polder en leidt tot verdere verdroging van omliggende natuurgebieden. Ook komt hierbij CO2 vrij. De 6 nog actieve veehouders in de polder ervaren, naast de gevolgen van bodemdaling, dat de ligging van de polder tegen de Alde Feanen aan, grote beperkingen oplevert voor hun bedrijfsvoering. Dit geeft onzekerheid voor de toekomst. Wetterskip Fryslân moet blijvend investeren in het versterken van kades om de landbouw in het gebied mogelijk te maken. De boeren erkennen de problematiek. De onzekerheid die dit meebrengt voor de toekomst, maakt dat zij bereid zijn om in gesprek te gaan naar oplossingen (bijvoorbeeld verplaatsing).

Tekening van de huidige situatie van de veenpolder de Hegewarren

Toekomstperspectieven

Grofweg zijn er drie toekomstperspectieven voor de polder die we verkennen en waarover we met inwoners en ondernemers in het gebied in gesprek willen.

  1. De huidige situatie handhaven
  2. Extensivering en innovatie van de landbouw
  3. Nieuwe functie van het gebied

In het eerste toekomstperspectief blijft alles bij het oude. In de andere twee toekomstperspectieven willen we kijken wat er gebeurt wanneer we het waterpeil in de polder verhogen en wat dit betekent voor het huidige gebruik van de polder en de omgeving. Met het verhogen van de peilen willen we primair een bijdrage leveren aan de reductie van CO2-uitstoot, de bodemdaling en het verminderen van de invloed op de omliggende natuur. Een ander peilbeheer betekent andere omstandigheden voor het huidige gebruik van de polder. In het tweede toekomstperspectief denken we aan een meer extensieve landbouw. In het derde toekomstperspectief kijken we naar andere functies voor het gebied.

Een andere inrichting/functie van het gebied, biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor meer water, recreatie, natuur, weidevogels, natte teelten, duurzame energie en dergelijke. Ook ligt de vraag voor hoe een eventueel alternatief tracé voor de vaarroute van het Prinses Margrietkanaal naar Drachten kan lopen (als daarvoor gekozen wordt). Een route door de Hegewarren lijkt uit eerdere verkenningen het meest haalbaar. De aanleg van een nieuwe vaarroute is geen ‘must’. Bij elk scenario wordt gekeken welke kansen te realiseren zijn en wat dit betekent voor het huidige gebruik (zie kaartje).