Gebiedsontwikkeling Hegewarren

De polder de Hegewarren is een veenpolder ten zuiden van het Nationaal park de Alde Feanen. De polder is omsloten door water, natuur- en recreatiegebieden. Door oxidatie van het veen, daalt de bodem. Dit heeft verregaande consequenties voor het waterbeheer van de polder en leidt tot verdere verdroging van omliggende natuurgebieden. Ook komt hierbij CO2 vrij. Veehouders in de polder ervaren, naast de gevolgen van bodemdaling, dat de ligging van de polder tegen de Alde Feanen aan, grote beperkingen oplevert voor hun bedrijfsvoering. Dit geeft onzekerheid voor de toekomst.

Provincie Fryslân onderzoekt samen met Wetterskip Fryslân, gemeente Smallingerland en LTO-Noord of een andere inrichting voor het gebied een oplossing biedt. Kansen voor de polder en omgeving worden hierbij in kaart gebracht. Denk aan reductie van CO2-uitstoot, een klimaatproof waterbeheer, het verminderen van de recreatiedruk op de Alde Feanen, het verbeteren van de veiligheid op het water voor recreatievaart en de mogelijkheid voor een nieuwe vaarweg naar Drachten.  

Toekomstperspectieven Hegewarren  

Er zijn verschillende toekomstperspectieven voor de polder de Hegewarren en de omgeving mogelijk. We zijn in gesprek over grofweg drie mogelijkheden, die in de basis van elkaar worden onderscheiden door de manier van waterbeheer (peilbeheer waarmee de drooglegging van het land wordt bepaald).

  1. De huidige situatie handhaven
    Dit betekent dat de situatie in grote lijnen blijft zoals hij is. Wanneer de bodem daalt door oxidatie van veen, worden peilen aangepast. Hiermee wordt voorkomen dat veehouders nattere gronden krijgen. Dit betekent dat de kades over een aantal jaar (en herhaaldelijk) versterkt moeten worden.
  2. Extensivering en innovatie van de landbouw
    Bij dit toekomstperspectief streven we ernaar de bodemdaling en CO2 uitstoot te verminderen door het verhogen van de peilen, met behoud van landbouw. Dit betekent dat er gekeken wordt op welke wijze landbouw in een nattere situatie mogelijk is. Denk daarbij aan meer extensieve landbouw: minder bedrijven met meer grond om eenzelfde opbrengst te kunnen genereren. Hier passen bijvoorbeeld begrippen als natuurinclusief, circulair en weidevogelbeheer bij. De kades zullen alsnog periodiek versterkt moeten worden.
  3. Nieuwe functie van het gebied
    Bij dit toekomstperspectief streven we naar een situatie die klimaatrobuust en toekomstbestendig is, zodat de kades niet steeds opnieuw versterkt hoeven worden. Het gebied krijgt een andere functie dan landbouw. Denk daarbij aan waterberging via tijdelijke opvang (retentie) of permanente opvang (boezemwater) in combinatie met ander functies zoals recreatie, natuur, weidevogels, duurzame energie, natte teelten en dergelijke.

Bij elk perspectief wordt gekeken welke kansen en mogelijkheden te koppelen zijn en wat dit betekent voor de haalbaarheid. Eén van die mogelijkheden is een nieuwe vaarweg naar Drachten. De vaarweg Drachten is dus niet leidend voor het formuleren van de toekomstperspectieven.

Meer informatie over onder andere deze perspectieven leest u in de discussienotitie.

Wat speelt er in mijn omgeving?

In de polder de Hegewarren liggen verschillende opgaven en kansen. Wat een eventuele nieuwe inrichting van de Hegewarren betekent voor de omgeving, is afhankelijk van hoe de polder er in de toekomst uit komt te zien. Wanneer we het over omgeving hebben, gaat het grofweg over het gebied tussen Grou en Drachten.

Overzichtkaart Hegewarren

Eerder spraken we een groot aantal belanghebbenden in het kader van het onderzoek naar de vaarweg Drachten. Provinciale Staten hebben in de besluitvorming over de vaarwegenvisie voor beroepsvaart (juni 2018) de maatschappelijke problematiek in de Hegewarren erkend en opdracht gegeven om te onderzoeken of een integrale oplossing voor de polder en omgeving kansrijk is.

Vervolg

Na de zomer leveren de partijen een startnotitie op en nemen Gedeputeerde Staten een besluit. Dan wordt duidelijk of een andere inrichting van het gebied kansrijk is. Eind november besluiten de partijen of en hoe zij zich aan het proces willen verbinden.

Voorafgaand aan de behandeling in Provinciale Staten organiseren de Statenleden momenten om met statenleden in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld tijdens een Steatemerk. Ook is het mogelijk dat er een beeldvormende commissie of hoorzitting georganiseerd wordt, waarbij formele inspraak mogelijk is. Aanmelden hiervoor is noodzakelijk. Wanneer de agenda van deze momenten bekend is, worden die op deze pagina gepubliceerd.

Pagina opties