Gastvrijheidseconomie

Op 22 april 2020 besluiten Provinciale Staten over de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028. Hierin staan de uitgangspunten van het nieuwe provinciale beleid voor recreatie en toerisme. Het zoeken naar een juiste balans in spreiding van toerisme is hierbij één van de belangrijkste uitgangspunten. Op deze manier draagt toerisme bij aan de leefbaarheid: Friezen kunnen fijner wonen, leven en werken. In een uitvoeringsprogramma wordt dit nog verder uitgewerkt en concreter gemaakt. Dit programma wordt naar verwachting in mei 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Subsidie

Voor ondernemers die willen innoveren, ontwikkelen en/of de strategische HR stimuleren heeft de provincie de Voucherregeling MKB Fryslân. Deze regeling biedt u financiële ondersteuning bij het realiseren van deze activiteiten. U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020. Op www.fryslan.frl/subsidies vindt u een overzicht van alle provinciale financieringsmogelijkheden.

De Friese gastvrijheidseconomie groeit

Het jaar 2018 markeerde een nieuwe periode voor de Friese gastvrijheidseconomie. Leeuwarden/Fryslân was Culturele Hoofdstad van Europa, wij behaalden de derde plek op de lijst van mooiste onontdekte bestemmingen van Lonely Planet en er was een sterke groei van het aantal buitenlandse en binnenlandse toeristen. Recreatie en toerisme groeien in het algemeen wereldwijd sterk. Ook Fryslân krijgt hiermee te maken. Bestemming Fryslân is al populair en zal dat nog veel meer worden. Als we niets doen, wordt het vooral drukker op de plaatsen waar het nu al druk is (eilanden, IJsselmeerkust, merengebied) en op de momenten dat het nu ook al druk is (zomerpiek).

Wij kiezen voor ‘slimme groei’

Als de groei ervan echter slim is draagt toerisme juist bij aan een prettige en gezonde leefomgeving, behoud van natuur- en cultuurerfgoed of onder druk staande voorzieningen op het platteland. Toerisme draagt dan bij aan brede welvaart. Slimme groei betekent inzetten op (cultuur)toeristen die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit en identiteit van onze provincie, meer jaarrond bezoek in plaats van pieken en meer bezoek in Noord-, Noordoost- en Zuidoost Fryslân. Het betekent ook innovatie om personeelstekorten te voorkomen. Om het voor jongeren interessant te maken in Fryslân te blijven zouden extra bestedingen in deze sector vooral terecht moeten komen bij (jonge startende) mkb’ers.

Hoe doen wij dat?

Om dit te bereiken willen we investeren in de basisinfrastructuur, gebruik maken van Ynbusiness, de Toerisme Alliantie en het Innovatiepact Fryslân. En meer marketing laten uitvoeren met aandacht voor LF2028. Ook hoort hierbij voortbouwen op het Friese Merenproject, het verder verbeteren van het Friese aanbod aan verblijfsmogelijkheden, betere benutting van de fiets en OV in dagrecreatie en verschaffen van goede data aan de ondernemers. We maken graag samen de keuzen op dit terrein, zowel met de sector als met alle Statenfracties. Daarom hebben wij samen met het veld een Position Paper en Startnotitie opgesteld, als middel tot een brede discussie over de gewenste keuze. Provinciale Staten hebben op 18 december 2019 ingestemd met variant 3 uit de startnotitie.

Benieuwd naar het Position Paper? Via deze animatie kunt u zich snel laten informeren.

Recreatieschap Marrekrite ondersteunt namens de gemeenten en ons de recreatie in Fryslân door op water en op land voorzieningen aan te leggen en te onderhouden.

Provinciale ambitie

In 2023 is de groei in het Friese recreatie en toerisme bijgebogen naar ‘slimme groei’. Deze ambitie heeft het Friese provinciaal bestuur vastgelegd in het Bestuursakkoord 2019-2023 (pagina 41). Samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs (Toerisme Alliantie Friesland) is in deze sector het uitgangspunt.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de provincie Fryslân via provincie@fryslan.frl of 058 - 292 59 25.

Pagina opties