Gastvrijheidseconomie

Anderhalvemeter-regeling

Vanaf 13 juli kunnen ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector een bedrag aanvragen uit de nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is bijna 1 miljoen euro beschikbaar. U kunt deze subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, via www.snn.nl/anderhalvemeterregelingfrl.

Voucherregeling MKB Fryslân

Voor ondernemers die willen innoveren, ontwikkelen en/of de strategische HR stimuleren heeft de provincie de Voucherregeling MKB Fryslân. Deze regeling biedt u financiële ondersteuning bij het realiseren van deze activiteiten. U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020. Op www.fryslan.frl/subsidies vindt u een overzicht van alle provinciale financieringsmogelijkheden.

Corona Actieplan Gastvrij Fryslân

Samen met een speciaal voor de coronacrisis opgerichte Taskforce Recreatie en Toerisme heeft de provincie het Corona Actieplan Gastvrij Fryslân opgesteld. Provinciale Staten hebben daar in april om gevraagd. Gedeputeerde Staten hebben het Actieplan op 9 juni vastgesteld. De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de Toerisme Alliantie Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland, Hiswa/Recron, Merk Fryslân, Ynbusiness, Innovatieplatform Fryslân en Hotel Friesland. Al met al komt er via het Actieplan zo’n anderhalf miljoen euro beschikbaar. De sector kan daarnaast ook een beroep doen op een ander initiatief van de provincie Fryslân: het herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’.

Resultaten onderzoek vitaliteit logiesaccommodaties

In 2019 is onderzoek gedaan naar de toekomst van Friese logiesaccommodaties. De resultaten zijn op 13 mei 2020 bekend gemaakt, via een onderzoeksrapport met bijlage. Door de coronacrisis komen de resultaten in een ander daglicht te staan. De Friese recreatie- en toerismesector en de provincie werken inmiddels aan plannen en programma’s voor de korte en langere termijn voor de hele sector. 

Nieuw beleid recreatie en toerisme

Op 22 april 2020 hebben Provinciale Staten de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten van het nieuwe provinciale beleid voor recreatie en toerisme. Het zoeken naar een juiste balans in spreiding van toerisme is hierbij één van de belangrijkste uitgangspunten. Op deze manier draagt toerisme bij aan de leefbaarheid: Friezen kunnen fijner wonen, leven en werken. In het uitvoeringsprogramma Gastvtij Fryslân 2028 is dit nog verder uitgewerkt en concreter gemaakt. Dit programma is op 9 juni 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

De Friese gastvrijheidseconomie groeit

Het jaar 2018 markeerde een nieuwe periode voor de Friese gastvrijheidseconomie. Leeuwarden/Fryslân was Culturele Hoofdstad van Europa, wij behaalden de derde plek op de lijst van mooiste onontdekte bestemmingen van Lonely Planet en er was een sterke groei van het aantal buitenlandse en binnenlandse toeristen. Recreatie en toerisme groeien in het algemeen wereldwijd sterk. Ook Fryslân krijgt hiermee te maken. Bestemming Fryslân is al populair en zal dat nog veel meer worden. Als we niets doen, wordt het vooral drukker op de plaatsen waar het nu al druk is (eilanden, IJsselmeerkust, merengebied) en op de momenten dat het nu ook al druk is (zomerpiek).

Wij kiezen voor ‘slimme groei’

Als de groei ervan echter slim is draagt toerisme juist bij aan een prettige en gezonde leefomgeving, behoud van natuur- en cultuurerfgoed of onder druk staande voorzieningen op het platteland. Toerisme draagt dan bij aan brede welvaart. Slimme groei betekent inzetten op (cultuur)toeristen die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit en identiteit van onze provincie, meer jaarrond bezoek in plaats van pieken en meer bezoek in Noord-, Noordoost- en Zuidoost Fryslân. Het betekent ook innovatie om personeelstekorten te voorkomen. Om het voor jongeren interessant te maken in Fryslân te blijven zouden extra bestedingen in deze sector vooral terecht moeten komen bij (jonge startende) mkb’ers.

Hoe doen wij dat?

Om dit te bereiken willen we investeren in de basisinfrastructuur, gebruik maken van Ynbusiness, de Toerisme Alliantie en het Innovatiepact Fryslân. En meer marketing laten uitvoeren met aandacht voor LF2028. Ook hoort hierbij voortbouwen op het Friese Merenproject, het verder verbeteren van het Friese aanbod aan verblijfsmogelijkheden, betere benutting van de fiets en OV in dagrecreatie en verschaffen van goede data aan de ondernemers. We maken graag samen de keuzen op dit terrein, zowel met de sector als met alle Statenfracties. Daarom hebben wij samen met het veld een Position Paper en Startnotitie opgesteld, als middel tot een brede discussie over de gewenste keuze. Provinciale Staten hebben op 18 december 2019 ingestemd met variant 3 uit de startnotitie.

Animatie

Benieuwd naar het Position Paper? Met de animatie, afkomstig van de provincie Fryslân, kunt u zich snel laten informeren.

De animatie start met het logo van de provincie Fryslân. Het logo gaat vervolgens over in de tekst: 'Gastvrij Fryslân 2028'. Deze tekst is ook te zien in het eindshot. De rest van de beelden wordt toegelicht met een voice-over en ondertiteling. Mocht deze animatie niet toegankelijk voor u zijn, neem dan contact met ons op voor uitleg van deze animatie. Bel doordeweeks van 08:30 -17:00 uur met 058 - 292 59 25 of mail naar provincie@fryslan.frl. Klik op onderstaande link om de animatie op Youtube te bekijken.

Animatie

Recreatieschap Marrekrite ondersteunt namens de gemeenten en ons de recreatie in Fryslân door op water en op land voorzieningen aan te leggen en te onderhouden.

Provinciale ambitie

In 2023 is de groei in het Friese recreatie en toerisme bijgebogen naar ‘slimme groei’. Deze ambitie heeft het Friese provinciaal bestuur vastgelegd in het Bestuursakkoord 2019-2023 (pagina 41). Samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs (Toerisme Alliantie Friesland) is in deze sector het uitgangspunt.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de provincie Fryslân via provincie@fryslan.frl of 058 - 292 59 25.

Pagina opties