Bereikbaarheid Ameland

Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân werken gezamenlijk aan een langetermijnvisie voor de verbinding van Ameland met de vaste wal. In de Langetermijnvisie worden verschillende varianten afgewogen voor een betrouwbare, duurzame en toekomstbestendige bereikbaarheid van Ameland.

Partijen uit de omgeving (politiek en samenleving) worden betrokken om te komen tot een breed gedragen visie. De regionale overheden hebben in een advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat hun voorkeur aangegeven voor een vervoersvariant.

De vaarverbinding Holwerd Ameland is de afgelopen periode door natuurlijke ontwikkelingen steeds minder betrouwbaar geworden. Door zanddrempels, uitbochting en het algeheel hoger worden van de wadbodem bij Holwerd worden de geulen steeds langer en nauwer. Daarnaast moeten ze over steeds grotere lengte worden gebaggerd. De tot op heden genomen maatregelen waren gericht op de korte termijn. De verwachting is dat de problemen in de toekomst verder toenemen, en daarmee ook de baggerinspanningen en daarmee samenhangende kosten en natuureffecten. Deze ontwikkeling vraagt om structurelere lange termijnoplossingen voor de bereikbaarheid van Ameland. Rijkswaterstaat, gemeente Ameland, gemeente Noardeast-Fryslân en provincie Fryslân werkten daarom aan een breed gedragen langetermijnvisie die eind 2019 is opgeleverd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De visie bevat kansrijke oplossingsrichtingen voor een duurzame, betrouwbare en toekomstbestendige verbinding tussen Ameland en de vaste wal voor de volgende concessieverlening (vanaf 2029). 

Pagina opties