Beleid voor cultuur, taal, erfgoed en onderwijs

Nieuw beleid cultuur, taal, erfgoed en onderwijs 2021-2024

Een bloeiend cultureel leven dat zorgt voor beweging in de Friese samenleving. Dat is waar de provincie Fryslân zich op richt met de nieuwe beleidsnota Nij Poadium voor de periode 2021 tot en met 2024. In dat plan staan ambities voor kunst, cultuur, taal, onderwijs en erfgoed. Die vragen voor de totale periode om een investering van 143.110.500 euro.

Programmalijnen

Onderdeel van het beleid zijn vijf integrale ‘programmalijnen’. Grut & Grutsk richt zich op culturele producties die passen binnen LF2028, de voortzetting van Culturele Hoofdstad. De programmalijn Ynnovaasje en eksperimint gaat over vernieuwende initiatieven die een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid of leefbaarheid. Met Kultuer yn ‘e mienskip wil de provincie kunst en cultuur bereikbaar maken voor iedereen. Taal & identiteit moet een impuls geven aan het vertellen van verhalen in Fryslân. Bij de laatste programmalijn Ferhaal fan Fryslân staat het verbinden van erfgoed en cultuur centraal.

Extra investeringen

De provincie investeert met Nij Poadium extra in taal, cultuur en erfgoed. In de periode van 2021 tot en met 2024 is bovenop de structurele bedragen 3,2 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor cultuur, 2 miljoen euro per jaar extra voor de Friese taal en 1,1 miljoen euro voor erfgoed.

Adviescommissies

Nieuw zijn de regeling Kunst en de regeling Musea. Organisaties kunnen vanaf februari 2020 een plan indienen om in aanmerking te komen voor vierjarige provinciale financiering. Een onafhankelijke adviescommissie adviseert de provincie wie in aanmerking komt voor subsidie. Rond 1 juli 2020 krijgen de aanvragers een antwoord op de aanvraag.

Tijdspad

Het beleidsplan Nij Poadium is een vervolg op de notitie Kultuer oan ‘e Kime die in december 2018 is vastgesteld door Provinciale Staten. Provinciale Staten heeft op 22 januari 2020 ingestemd met de nota Nij Poadium.

Pagina opties