Aandachtsgebieden de Stellingwerven

In het najaar van 2009 heeft de Provincie Fryslân de intentie uitgesproken het veertienjarige project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ te starten. De doelstelling is het verbeteren van de sociaal economische positie en de fysieke leefomgeving van inwoners van de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf in het algemeen, en die van mensen in een achterstandsituatie in het bijzonder. Tijdens de looptijd van het project stelt de Provincie middelen beschikbaar voor het opzetten van projecten die gericht zijn op een daling van de werkloosheid, een stijging van het gemiddelde inkomen en een stijging van de participatie van inwoners in de Stellingwerven.

Methodiekbeschrijving

Waar in deel I van de methodiekbeschrijving de aanloop van het project tussen 2009 en 2011 wordt beschreven, staan in het 2e deel de mensen centraal. Wat is ieders aandeel, hoe wordt samengewerkt en welke resultaten levert dat op? De vorderingen, de obstakels, de processen die deel uit maken van de grote uitdaging in de samenwerking tussen de verschillende participanten worden gevolgd. Er is aandacht voor de lange zoektocht naar een nieuwe werkwijze, waarin goede ervaringen uit het verleden gemengd worden met de nieuwe trends. In de bijlage kunt u deze documenten downloaden.

Nulmeting en eenmeting

In 2011 heeft Partoer een nulmeting uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in het rapport‘Nulmeting in de aandachtsgebieden Stellingwerven. Bij de start van het project is reeds bepaald dat twee jaar na de nulmeting de indicatoren gemonitord worden, in een eenmeting. Zo wordt inzichtelijk of er in de algemene indicatoren veranderingen zijn opgetreden in vergelijking met de nulmeting. Voor de eenmeting is dezelfde aanpak als de nulmeting gehanteerd. Het betreft de meting op de indicatoren die voor de nulmeting zijn vastgesteld. De eenmeting bevat een analyse van de veranderingen die hebben plaatsgevonden sinds de nulmeting. De resultaten worden per indicator weergegeven waarbij steeds, indien mogelijk, een vergelijking met de provinciale situatie wordt gemaakt. In de bijlage kunt u deze documenten downloaden.

Tweemeting

In 2016, halverwege de looptijd van het 14-jarige project, heeft Partoer een tweemeting gedaan. Opnieuw zijn de indicatoren die bij de nulmeting zijn vastgesteld gemeten en vergeleken met de eenmeting. De tweemeting bevat een analyse van de veranderingen die hebben plaatsgevonden sinds de eenmeting. De resultaten zijn opnieuw per indicator weergegeven. De bijlage kunt u onderaan de pagina downloaden.

Driemeting

Voor de tweede helft van het project is er in overleg met beide gemeente voor gekozen om de monitoring aan te besteden en het resultaat daarvan is dat onderzoeksbureau Dominie&Kerstens (D&K) de driemeting gaat doen. De driemeting beslaat de periode 2017-2019 en de resultaten ervan worden in 2020 gepresenteerd.

Pagina opties