De Beleidsregels Stikstof treden op 1 februari in werking. Vanaf dat moment kan de vergunningverlening weer opgestart worden. Dit is in lijn met het collegebesluit van 10 december 2019. De ongeveer 140 aangehouden vergunningaanvragen worden in behandeling genomen en beoordeeld op basis van de nieuwe beleidsregels.

Op 10 december werd geen definitief besluit genomen, in afwachting van het standpunt van het kabinet over de vergunningplicht voor beweiden en bemesten en de invloed hiervan op de beleidsregels. Tot op heden heeft het kabinet hier nog geen standpunt over ingenomen. Wel heeft Commissie Remkes geadviseerd beweiden en bemesten niet vergunningplichtig te maken. In reactie daarop heeft minister Schouten van LNV aangegeven deze lijn te ondersteunen, maar nog met een formele reactie te komen. Gezien het maatschappelijke belang dat ook in Fryslân weer vergunningen verleend kunnen worden, heeft het college besloten de vergunningverlening per 1 februari weer op te starten.

Naar verwachting neemt het kabinet op korte termijn een standpunt in over de vergunningsplicht voor beweiden en bemesten. Ook de nieuwe Meststoffenwet moet door de Kamer worden vastgesteld. Het is niet uit te sluiten dat deze zaken mogelijk invloed hebben op de provinciale beleidsregels.

Nog geen oplossing

Het opstarten van de vergunningverlening betekent echter niet dat de neerslag van stikstof op Natura 2000-gebieden gaat dalen. Daarvoor zijn meer maatregelen nodig. Het college van Gedeputeerde Staten: “Wij zijn verheugd dat het Rijk uitspreekt nadrukkelijk in samenwerking met de provincies tot verdere stappen te willen komen. Wij zijn echter wel teleurgesteld over het feit dat het Rijk nog geen concrete stappen neemt in het treffen van bronmaatregelen of de financiële ondersteuning van provincies bij de gebiedsgerichte aanpak. Desondanks gaan wij verder met de voorbereidingen voor een gebiedsgerichte aanpak die moet leiden tot minder neerslag van stikstof op N2000-gebieden. Wij vinden dit passen bij de rol van de provincie in dit dossier. De voorbereidingen geven ons beter inzicht in de mogelijkheden voor een gebiedsgerichte aanpak en wat we hiervoor nodig hebben. Dit is belangrijke informatie voor de gesprekken die wij voeren in IPO-verband en met het Rijk.”

Gebiedsgerichte aanpak

In de gebiedsgerichte aanpak staat het verminderen van stikstofneerslag op N2000-gebieden centraal. Deze wordt komende maanden via vier sporen uitgewerkt, namelijk: landbouw, mobiliteit/verkeer, natuurherstel en vergunning/handhaving. Er zijn duidelijke koppelingen met andere provinciale opgaven, zoals veenweide en de transitie van de landbouw. Verder geeft de provincie weer een vervolg aan de dialoogsessies. Het aantal betrokkenen wordt uitgebreid om recht te doen aan een dialoog met heel Fryslân. Hierbij zullen actualiteiten, de gebiedsgerichte aanpak, maar ook de visie voor 2030 besproken worden.