Op 17 juli 2018 hebben Gedeputeerde Staten (GS) op grond van de Wet milieubeheer het Actieplan Geluid provinciale wegen 2018 – 2022 vastgesteld. In het plan staat aangegeven wat de provincie de komende vijf jaar van plan is te gaan doen om de situatie bij woningen met een geluidsbelasting vanaf 65 dB zoveel mogelijk te verbeteren. Dit betreft het aanbrengen van stil asfalt of het isoleren van woningen.

Op grond van Europese regelgeving en de Wet milieubeheer is de provincie verplicht om elke vijf jaar een actieplan op te stellen voor provinciale wegen waar meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar passeren.

Het doel van het actieplan is het verminderen van een te hoge geluidbelasting als gevolg van wegverkeer op onze provinciale wegen. Hiermee willen we een goede en gezonde woon- en leefomgeving bevorderen. Voor het opstellen van het ontwerp-Actieplan is aansluiting gezocht bij het coalitieakkoord “Mei elkenien foar elkenien 2015 – 2019” en het Útfieringsprogramma Ferkear en Ferfier 2018.

Het Actieplan geluid 2018 – 2022 is gebaseerd op de geluidsbelastingkaart 2016 welke op 11 juli 2017 door GS is vastgesteld. In het Actieplan kunt u lezen welke geluidbeperkende maatregelen in de periode 2018-2022 worden voorgesteld om de geluidbelasting langs de provinciale wegen met meer dan 3 mln. voertuigpassages per jaar (waar mogelijk) niet hoger te laten zijn dan 65 dB. Voor wegen met minder dan 3 mln. voertuigpassages per jaar zijn in dit Actieplan geluid geen maatregelen opgenomen.

Op het ontwerp-Actieplan dat in de periode van 12 mei tot 22 juni 2018 ter inzage heeft gelegen, zijn geen zienswijzen ingediend. Dit betekent dat GS het Actieplan Geluid provinciale wegen 2018 – 2022 heeft vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via 058 – 292 59 25.