“Elke dag werken de adviseurs van abcnova en Ecocert samen met onze opdrachtgevers aan toekomstgerichte en duurzame oplossingen voor werk-, leer-, zorg- en leefomgevingen. Dit doen we door ambities te vertalen in financieel en maatschappelijk haalbare oplossingen met impact. Wij zorgen voor grip door een pragmatische en heldere aanpak zodat concrete en mooie resultaten worden geboekt. Hierbij zijn wij niet bang zijn om richtinggevend te adviseren. Onze adviseurs combineren hun specifieke expertise op gebied van duurzaamheid met actuele vastgoed en financiële kennis. Met inzet van onze kennis en speciaal ontwikkelde tools maken wij uw verduurzamingsopgaven behapbaar en concreet en kunnen u richtinggevend adviseren, zonder dat hierdoor omvangrijke adviesrapporten nodig zijn.

abcnova heeft een routekaart ontwikkeld voor maatschappelijke instellingen om te komen tot aardgasvrij en CO2-neutraal. De routekaart geeft op gebouw- en portefeuille niveau inzicht in de opgave, de verduurzamingsmaatregelen, de kosten en de opbrengsten (in CO2 en euro’s). De routekaart ofwel sturingsinstrument is een dynamische tool, die continue kan worden aangepast aan de veranderende omgeving. Het helpt op gebouw- en portefeuilleniveau overzicht houden, analyses uitvoeren en strategische keuzes maken. Het helpt bij een zo optimaal mogelijke fasering en planning in de verduurzaming van uw portefeuille aan te brengen, bijvoorbeeld in combinatie met het MJOP, IHP, het vastgoedbeleid, de transitievisie warmte of overige natuurlijke momenten en geeft dat op een inzichtelijke wijze weer. Het voorziet in een slimme indeling en prioritering om te komen tot een zo kosten efficiënte meerjarenplanning. Dit sturingsinstrument wordt momenteel al ingezet bij meerdere gemeenten (o.a. Terschelling, Ooststellingwerf en Súdwest-Fryslân) en schoolbesturen waarvoor wij het afgelopen jaar de verduurzamingsopgave voor in totaal 1,5 miljoen m2 BVO inzichtelijk hebben gemaakt.

De uitkomst op portefeuille niveau, het verloop van de investering, jaarlast en ook CO2 is terug te zien op het dashboard. Van elk gebouw is ook een losse factsheet op basis van de opname/energiescan in het model opgenomen welke op maatregelniveau inzicht geeft in zowel de kosten, energiebesparing als terugverdientijden. We maken op gebouwniveau een advies waarin we de gebouw gebonden installaties beoordelen en de efficiëntie ervan. We komen met concrete (erkende)maatregelen maar zijn ook op de hoogte van (nieuwe) alternatieven ten aanzien van duurzame warmtetechnieken en energieopwekking. Uiteindelijk maken we de kosten inzichtelijk inclusief besparingen (terugverdientijd) en mogelijkheden voor subsidies en andere financieringsmogelijkheden. Tot slot zijn wij in staat om de maatregelen als geheel (gebouwniveau) of op maatregelniveau (portefeuilleniveau) in te kopen en uiteindelijk de realisatie te begeleiden.

Enkele voorbeelden:

Rijksvastgoedbedrijf Noord Nederland

Energielabels en energiemaatwerkadviezen voor de objecten van het Rijksvastgoedbedrijf in Noord Nederland. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het verduurzamen van vastgoed. Zo streven ze naar een volledig klimaatneutrale energievoorziening voor al haar gebouwen in 2050. Een prachtige ambitie waar we graag in adviseren! We hebben voor ongeveer 80 objecten in Noord Nederland energielabels en energiemaatwerkadviezen opgesteld. Het gaat om zeer uiteenlopende objecten waaronder gevangenissen, kantoren en gerechtsgebouwen.

Masterplan klimaatneutraal vastgoed Assen

De gemeente Assen heeft het doel gesteld om in 2040 een CO2-neutrale en aardgasvrije vastgoedportefeuille te bezitten. abcnova heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Assen het Masterplan Klimaatneutraal gemeentelijk vastgoed ontwikkeld. Met het Masterplan heeft de gemeente de beschikking over een interactieve routekaart, waarmee zij deze verduurzaming van haar maatschappelijk vastgoed de komende jaren op strategische wijze vorm kan geven.

Naast het sturingsinstrument was abcnova verantwoordelijk voor het ordenen, analyseren en valideren van de data van de kernportefeuille, bestaande uit ruim 150 gebouwen van de gemeente Assen. Vervolgens is er naar creatieve oplossingen gezocht voor het helder verwerken van deze data in het Masterplan. Daarnaast zijn twee routekaarten opgesteld, waarbij middels de koppeling met het MJOP, een slimme fasering en planning kon worden aangebracht voor de periode tot aan 2030 en 2040. Met het Masterplan heeft de gemeente een strategisch en interactief instrument in handen. De gemeente heeft en houdt zicht op de opgave, kan haar strategie bepalen en zo nodig bijstellen en de verduurzaming in tijd en geld plannen.

Verduurzamingsplan gemeente Terschelling

Voor de gemeente Terschelling heeft abcnova samen met Ecocert op basis van volledige opname en maatwerkadvies een integraal verduurzamingsplan opgesteld voor alle accommodaties van de gemeente Terschelling. Op basis van het opgeleverde rapport op gebouwniveau en dashboard op portefeuilleniveau, kon de gemeente duidelijke keuzes maken. Dit heeft onder meer geresulteerd in de door abcnova verzorgde collectieve inkoop van de PV installaties zoals geadviseerd. Na de inkoop was abcnova tevens verantwoordelijk voor de begeleiding van de uitvoering.”