Stikstof vergunning

Een aantal Natura 2000-gebieden (beschermde natuur) zijn gevoelig voor neerslag van stikstof. Veel activiteiten produceren stikstof, zoals het aanleggen van wegen, mestvergisting en veehouderijen.

De meest actuele informatie en alle kamerbrieven over de uitspraak over het PAS en de gevolgen hiervan vindt u op de website van BIJ 12 >

Intern en extern salderen

Intern salderen betekent dat je op locatie maatregelen treft die uitstoot verminderen en vervolgens de rechten op dezelfde locatie gebruikt om activiteiten uit te voeren. Extern salderen houdt in dat je, wanneer mogelijk, elders (in de omgeving) rechten overneemt om activiteiten uit te voeren.  

Passende beoordeling 

Om de effecten van uw project op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden te kunnen bepalen dient een passende beoordeling te worden opgesteld (artikel 2.8 Wnb). In deze beoordeling wordt een ecologische onderbouwing gegeven wat de depositie is, welke effect dit heeft op instandhoudingsdoelstellingen met en zonder maatregelen. Daarnaast wordt aangegeven dat door het nemen van maatregelen significant negatieve effecten zijn uitgesloten. Alleen op grond van een passende beoordeling kan een vergunning worden verleend.

ADC-toets

Er moet een ADC-toets gedaan worden in de volgende situatie: wanneer er geen gebruik kan worden gemaakt van maatregelen zoals in- of extern salderen (of andere maatregelen) om significante negatieve effecten te voorkomen. Deze toets kan gedaan worden voor activiteiten waarvoor geen Alternatieven zijn om het op een andere manier uit te voeren, er een Dwingende reden van groot openbaar belang geldt en er Compenserende maatregelen worden uitgevoerd. Dit is een zware toets. Om het gebruik van de ADC-toets beter mogelijk te maken, wordt een handreiking ten behoeve ten van initiatiefnemers opgesteld. Dit is in de Kamerbrief van 4 oktober (kenmerk: DGNVLG-NP / 19226115) te lezen. Indien u een project heeft waar een ADC-toets van toepassing is, dient u eerst contact op te nemen met ons.

Online aanvragen

Zodra de rekentool en het beleidskader voor intern salderen beschikbaar is, kan de vergunning eenvoudig online aangevraagd worden. Voor de vergunningaanvraag is e-herkenning niveau 2+ nodig. Lukt het u niet om de aanvraag online af te handelen? Neem dan contact op met 058 - 292 59 25.

Stikstof vergunning aanvragen

Leges

U betaalt de provincie leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten of producten. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Contact

Heeft u vragen over stikstof, het AERIUS-rekenprogramma, Natura 2000 of vergunningverlening in het algemeen? Dat kunt u terecht bij de Helpdesk Stikstof en Natura 2000 van BIJ12. De helpdesk is iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar (085 – 486 25 90). Ook kunt u een mail sturen via de website.

Heeft u vragen over uw eigen vergunning of project? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Wet natuurbescherming van de provincie Fryslân. Dit kan door te mailen naar wnb@fryslan.frl of te bellen naar 058 - 292 59 25.

  • Gesprekken met Fryslân over stikstofproblematiek

    De komende twee weken gaat de provincie Fryslân met belanghebbende sectoren in gesprek over de stikstofproblematiek. In deze fase voert de provincie gesprekken met vertegenwoordigers vanuit landbouw, natuur, bouw, vervoer en bedrijfsleven. Deze gesprekken zijn een eerste stap naar een brede dialoog met Fryslân.

Pagina opties