Op 1 november bracht de provincie beleidsregels voor evenementen met betrekking tot de Wet natuurbescherming naar buiten. Naar aanleiding hiervan kwamen er veel reacties van de mienskip, organisatoren en gemeenten. Uit deze reacties bleek dat de beleidsregels in hun huidige vorm leiden tot veel onduidelijkheid en tot meerdere interpretaties kunnen leiden. Dat is niet de bedoeling, wat betekent dat de provincie de teksten van de beleidsregels aanpast en opnieuw vaststelt.  

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “De reaksjes dy’t wy krigen litte ús sjen dat de regels yn de hjoeddeiske foarm net dúdlik genôch binne. Dat fine wy spitich en dat is fansels net de bedoeling. De beliedsregels binne gjin nije regels. Se binne just bedoeld om mear dúdlikens te jaan oer hoe’t de Wet natuurbescherming wurket by it organisearjen fan eveneminten. Yn de measte gefallen sil der net in soad feroarje foar de organisatoaren. Om dat better dúdlik te meitsjen sille wy de beliedsregels oars formulearje, sadat it net mear foar betizing soargje kin.”

Intentie beleidsregels

De wens van provincie en gemeenten voor beleidsregels ontstond na diverse rechtszaken rondom evenementen in en nabij Natura 2000 (N2000) gebieden. Dit leidde vervolgens ook tot een handreiking voor evenementen buiten N2000 gebieden. Met een beleidsregel geeft een bestuursorgaan aan hoe het uitvoering geeft aan een bepaalde bevoegdheid. In dit geval de bevoegdheid van de provincie rondom de Wet natuurbescherming (Wnb). De intentie van de beleidsregels is om voor de mienskip duidelijk te maken welke richtlijnen de provincie hanteert bij de uitvoering van de Wnb. Beleidsregels scheppen geen nieuwe verplichtingen voor inwoners van Fryslân.  

Duidelijkheid bieden

Met deze beleidsregels moet duidelijkheid worden geboden aan gemeenten en initiatiefnemers van een evenement. Met name over wanneer een evenement mogelijk effecten kan hebben voor de natuur. In zo’n geval is het van belang om contact op te nemen met de provincie. Hierbij kijkt de provincie mee of er daadwerkelijk ecologisch onderzoek nodig is, om te bepalen of een vergunning- of ontheffingsplicht geldt in het kader van de Wnb. De beleidsregels betreffen een invulling van al geldende verplichtingen, zoals een onderzoek of een ecologische toets op grond van de Wnb. Deze regels zijn niet nieuw, maar zijn opgesteld om op voorhand duidelijkheid te geven rondom de organisatie van een evenement. Zodat een mogelijke vergunningsprocedure soepel verloopt. In de praktijk betekent dit dat er in de meeste gevallen niets verandert voor de organisator van een evenement door deze nieuwe beleidsregels. Bij de aanpassing van de beleidsregels worden gemeenten en organisaties van grote en kleinere evenementen betrokken. Om zo ook de praktische uitvoerbaarheid te toetsen.

Oorspronkelijk doel

De provincie vindt het van groot belang om te kijken naar wat er allemaal wél mogelijk is en wil uiteraard de kleinere initiatieven, bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom, niet met onnodig veel werk opzadelen. Zo valt ook te lezen in de beleidsregels dat bij een kleinschalig evenement, dat één dag, of avond of één dag en een (voor)avond duurt, in beginsel geen ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming vereist is. Er is dan geen ecologisch onderzoek nodig. In sommige gevallen is er sprake van maatwerk om te bepalen of ecologisch onderzoek noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer in (beperkte) mate sprake is van geluidsinstallaties of lichtshows. Over die gevallen is helaas ook ruis ontstaan.

Huidige situatie

Voor de huidige situatie betekent dit dat deze is zoals die altijd al is geweest. Twijfelt een initiatiefnemer of een evenement effect kan hebben op de natuur, neem dan contact op met de provincie. Met de toekomstige aangepaste beleidsregels is dat niet anders.

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de provincie Fryslân via provincie@fryslan.frl of 058 292 5925.