printLogo

Friese taal

Bestuursovereenkomst Friese Taal en Cultuur 2013-2018

Op maandag 22 april 2013 heeft Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met gedeputeerde van de provincie Fryslân Jannewietske de Vries de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTC) getekend. De ondertekening vond plaats in het Provinsjehûs te Leeuwarden. De BFTC kunt u hierboven in zowel Nederlands als Fries downloaden.

In de bestuursafspraak staan voor de komende vijf jaar afspraken die de Friese taal en cultuur bevorderen op het gebied van onderwijs, media en cultuur. De BFTC vloeit voort uit verdragsverplichtingen over de Friese taal en cultuur: het Europees handvest voor regionale talen en talen van minderheden en het Kaderverdrag bescherming van nationale minderheden. Het wordt periodiek opgesteld en legt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en provincie voor Friese taal en cultuur vast. De eerste bestuursafspraak kwam in 1989 tot stand. Zij werd twee keer eerder vernieuwd, in 1993 en 2001. De BFTC zorgt samen met de Wet gebruik Friese taal voor een stevige verankering van de Friese taal en cultuur in de komende jaren.

Friestalige Europese hoofdverdragen 

Voor het eerst beschikt de Raad van Ministers van de Europese Unie over officiële stukken in de Friese taal. Een Friese versie van de Europese hoofdverdragen is 27 september 2011 in Brussel overhandigd aan de Raad. ‘It Ferdrach oangeande de Europeeske Uny' kunt u hierboven downloaden.

Het Verdrag van Lissabon heeft mogelijk gemaakt dat Europese verdragen ook kunnen verschijnen in officiële minderheidstalen. Enkele Spaanse regio's maakten daar al gebruik van. Commissaris van de Koningin John Jorritsma heeft de Friese versie aan de Raad overgedragen. Hij deed dit samen met Pieter de Gooijer, Permanent Vertegenwoordiger van Nederland in Brussel. Namens de Raad ontving directeur-generaal Reijo Kemppinen de vertaling.

Tot de Friese versie is besloten op verzoek van provincie, Eerste en Tweede Kamer en na positief advies van de Raad van State.    

Meer Friese taal

Google translate event >
Nota Cultuur, Taal en Onderwijs 2013-2016 > 
Conferentie Friese toetsen >   
Fries in Europa - Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) >  
Friese taalatlas >
Vertaling aanvragen > 
Taalnota 2008-2011 >
Fries in het onderwijs >
Plaats- en waternamen >
Taalkado>
Streektaalatlas >
Gysbert Japicxpriis >

Overzicht alle bestanden bij Friese taal

Bestandsnaam Bestandstype Grootte
Bestjoersofspraak Fryske Taal en Kultuer PDF 107,5 KB
Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur PDF 108,1 KB
EU-ferdrach PDF 1 MB
Totaal 3 items beschikbaar

Taal Kiezen